Neobarokowy dwór z XVIII w. Fragment zabytkowego parku wokół naszego Domu Kaplica im. św. Jana Pawła II Zabytkowy spichlerz

Obowiązek informacyjny RODO

Drukuj

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Goślicach, Goślice 66, 09-230 Bielsk.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a) listownie: Goślice 66, 09-230 Bielsk,

b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://epuap.gov.pl,

c) telefonicznie: (24) 262-84-93.

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) prawo do wniesienia skargi do prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Dane kontaktowe:

IOD: Aleksandra Umińska

Zastępca IOD: Elżbieta Kaczmarczyk

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 24 267 67 78

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Dom Pomocy Społecznej w Goślicach - Monitoring Wizyjny.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informuję że:

1.     Administratorem systemu monitoringu jest Dom Pomocy Społecznej w Goślicach reprezentowany przez  Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Goślicach , Goślice 66, 09-230 Bielsk.

2.     Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować poprzez email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.     Pani/Pana dane rejestrowane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO,  art. 222 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), art. 4b ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm).

4.     W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5.     Obszar monitorowany obejmujebudynki Domu Pomocy Społecznej (wejście/wyjście) oraz obszar wokół budynków.

6.     Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku.

7.     Zapisy z monitoringu  przechowywane są w okresie 24 dni, po czym następuje ich automatyczne usuwanie poprzez nadpisanie.

8.     Prawa osób objętych monitoringiem  obejmują m.in.:
a)
    prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, nazwie podmiotu odpowiedzialnego za instalację, jego adresie i danych do kontaktu;
b)
   prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;
c)
    prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;
d)
   prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych;
e)
    prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas;
f)
    prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa),gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9.     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

10.   Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Copyright 2011 RODO.
Joomla templates 1.7 by Hostgator