Neobarokowy dwór z XVIII w. Fragment zabytkowego parku wokół naszego Domu Kaplica im. św. Jana Pawła II Zabytkowy spichlerz

Deklaracja dostępności

Drukuj

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Goślicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Goślicach - http://dpsgoslice.pl.

Dane teleadresowe jednostki

Adres korespondencyjny: Goślice 66, 09-230 Bielsk
telefon/fax: 24 2628493
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji strony internetowej: 2015-06-20.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-06-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostęe cyfrowo w całości.
  • Strona nie posiada funkcjonalności w zakresie nawigacji za pomocą klawiatury.
  • Niektóre informacje zamieszczone w formie artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ zostały opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy lub pochodzą od podmiotó zewnęznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w formie papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany).

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Ignaczewski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 2628493 wewnętrzny 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostęj oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej w Goślicach mieści się pod adresem Goślice 66, 09-230 Bielsk.
Składa się m.in. z czterech oddzielnych budynków: trzy budynki mieszkalne dwukondygnacyjne oraz budynek administracyjny. Pomieszczenia biurowe usytuowane są na piętrze budynku, prowadządo nich schody wyposażone w poręcze. Stwarza to utrudnienie dla osób z ograniczeniem sprawności fizycznej, dlatego też istnieje możliwość spotkania z klientem na parterze, w budynku mieszkalnym.

Budynek mieszkalny „Pałac”:
Do budynku prowadzą dwa wejścia (główne i boczne) dostępne dla osób z niepełnosprawnością (posiadają pochylnie). Drzwi otwierane są za pomocą klamki. Wejście główne nie posiada progów.

Budynek mieszkalny „Pawilon Dzieci Leżących”:
Wejście do budynku wyposażone jest w niskie schody z balustradą oraz rampę z poręczami. Drzwi otwierane są za pomocą klamki. Wejście posiada niski próg.

Budynek mieszkalny „Mikołajki”:
Do budynku prowadzoną trzy wejścia. Wejścia wyposażone są w schody z balustradami, wejście środkowe oprócz schodów posiada również rampę z poręczami. Drzwi otwierane są za pomocą klamki. Wejścia posiadają niskie progi.

Korytarze w budynkach mieszkalnych dostosowane są dla osób z niepełnosprawnością: wejścia do pomieszczeń bezprogowe, wzdłuż korytarzy poręcze.

Klatki schodowe wyposażone w poręcze.

Każdy budynek mieszkalny posiada pochylnię umożliwiającą wejście do budynku.

Nie są wykorzystywane informacje głosowe, informacje na temat rozmieszczenia budynków oraz pomieszczeń udzielane są ustnie przez pracowników DPS w Goślicach.

Po wjechaniu na teren jednostki przez bramę główną, parking znajduje się po prawej stronie. Wjazd na parking oznaczony jest znakiem pionowym PARKING - „P”. Nie ma oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu brak barier architektonicznych.

Osoba z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków.

W Domu Pomocy Społecznej w Goślicach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Copyright 2011 Deklaracja dostępności.
Joomla templates 1.7 by Hostgator