Odpłatność - Dom Pomocy Społecznej w Goślicach

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj:

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach ustala Starosta Płocki i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach od 01.02.2024 roku wynosi 8117,00 zł.

Ogłoszenie to stanowi podstawę do ustalania odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej po miesiącu, w którym zostało opublikowane. Do tego czasu odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ustala się na podstawie ogłoszenia z roku poprzedniego. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,

 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej,

przy czym osoby i gmina określone w punkcje 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

 1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% tego dochodu,

 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi zgodnie z umową zawartą z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej ustalającą wysokość wnoszonej przez nich opłaty za pobyt tego mieszkańca w domu pomocy społecznej:

  1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% tego kryterium,

  2. w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,

   1. gmina z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a odpłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt.1 i 2.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby wyżej nie wymienione. W przypadku nie wywiązania się osób, o których mowa wyżej, z obowiązku opłaty za pobyt domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

Dochód mieszkańca domu podejmującego pracę ze wskazań terapeutyczno- rehabilitacyjnych lub uczestniczącego w warsztatach terapii zajęciowej, stanowiący podstawę naliczania opłaty, zmniejsza się o 50% kwoty otrzymanej z tytułu wynagrodzenia za tę pracę lub za kwotę odpowiadającą wysokości kieszonkowego wypłacanego z tytułu uczestnictwa w tych warsztatach.

Mieszkaniec domu wnosi opłatę na rachunek bankowy domu. Za jego zgodą opłata może być potrącana:

 • z emerytury lub renty mieszkańca domu- przez właściwy organ emerytalno – rentowy,

 • z zasiłku stałego mieszkańca domu – przez ośrodek pomocy społecznej dokonujący wpłaty świadczenia; opłatę za pobyt ośrodek pomocy społecznej przekazuje na rachunek bankowy domu pomocy społecznej,

Osoby (małżonek, zstępni przed wstępnymi, inne osoby) wnoszą opłatę, ustaloną z umową zawartą z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej do kasy lub rachunek bankowy gminy, z której mieszkaniec domu został skierowany. Opłatę tę gmina wraz ze swoją opłatą przekazuje na rachunek bankowy domu pomocy społecznej.

Pobrane opłaty przez dom przekazane są na utrzymanie domu pomocy społecznej. Mieszkaniec domu, a także inna osoba obowiązana do wnoszenia opłat w domu pomocy społecznej, jeżeli mieszkaniec domu przebywa u tej osoby, nie ponoszą opłat za okres nieobecności mieszkańca domu nie przekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym.

Za małoletniego mieszkańca nie wnosi się opłat z jego dochodu i dochodu osób obowiązanych do wnoszenia opłat w okresie nieobecności przekazującej 70 dni w roku kalendarzowym, jeżeli w tym czasie przebywa w domu rodzinnym.

Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek częściowo lub całkowicie z tej opłaty w szczególności jeżeli:

 • wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej ośrodku wsparcia lub innej placówce,

 • występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,

 • małżonkowie zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia,

 • osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

Adres

Dom Pomocy Społecznej w Goślicach

Goślice 66
09-230 Bielsk

Dane
kontaktowe

tel.: 24 262 84 93
e-mail: poczta@dpsgoslice.pl

Dom Pomocy Społecznej w Goślicach