Warunki przyjęcia - Dom Pomocy Społecznej w Goślicach

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj:

Osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu choroby lub niepełnosprawności, nie mogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Osoba taka kierowana jest do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu zlokalizowana jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierującej, chyba, że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

W przypadku, gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej danego typu zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierującej wynosi ponad 3 miesiące, osobę taką kieruje się na jej wniosek do domu pomocy społecznej tego samego typu zlokalizowanego jak najbliżej osoby kierowanej, w której przewidziany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące.

W przypadku, gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel ustawy, nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub po umieszczeniu wycofują swoją zgodę ośrodek pomocy społecznej lub dom pomocy społecznej są obowiązane do zawiadomienia o tym właściwego sądu, a jeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego-prokuratora.

Do domu kieruje się na podstawie:

  • pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego do jej miejsca zamieszkania lub jej pobytu w dniu jej kierowania (za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może złożyć inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodka pomocy społecznej)

  • rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Do wniosku należy dołączyć:

    1. decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu, a także na jej potrącenie przez osobę ubiegającą się lub przedstawiciela ustawowego, a także zgodę na potrącenie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej z zasiłku stałego, w przypadku skierowania do domu ponadgminnego,

    2. decyzję organu emerytalno-rentownego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno- rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego,

    3. oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy,

Na podstawie w/w dokumentacji organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu, wydaje decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu.

Starosta Powiatu Płockiego w imieniu którego działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku wydaje decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach.

W przypadku niemożliwości umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

W przypadku, gdy do domu kieruję się osobę na podstawie orzeczenia sądu, wydanie decyzji o skierowaniu do domu, nie wymaga przedłożenia wymaganych dokumentów. Dokumenty te powinny być skompletowane w terminie nie przekraczającym trzech miesięcy od dnia wydania decyzji o skierowaniu do domu.

Dokumenty kompletuje ośrodek pomocy społecznej oraz wydaje decyzję o skierowaniu do domu, a w przypadku gdy osobę ubiegającą się kieruje się do domu o zasięgu ponadgminnym, dokumenty te ośrodek przekazuje do właściwego ze względu na siedzibę domu powiatowego centrum pomocy rodzinie.

W nagłych wypadkach, wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczenie w domu może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia wymaganych dokumentów. Osoba ubiegająca się jest kierowana do domu na czas nieokreślony, chyba że wystąpi ona lub jej przedstawiciel ustawowy z wnioskiem o skierowanie na czas określony.

Przed przyjęciem osoby do domu pracownik socjalny Domu Pomocy Społecznej w Goślicach ustala jej aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu, która stanowi podstawę indywidualnego plany wsparcia po przyjęciu tej osoby do domu.

Dyrektor DPS w Goślicach zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się lub jej przedstawiciela ustawowego o terminie przyjęcia do domu.

Osobę która przybyła do Domu Pomocy Społecznej w Goślicach przyjmuje powołany zespół zgodnie z procedurą przyjęcia do domu Pomocy Społecznej w Goślicach.

Procedura przyjęcia mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej w Goślicach (do pobrania tutaj)

Zespół przeprowadza rozmowę z osobą przyjmowaną oraz/lub z jej przedstawicielem ustawowym, podczas której ustala jej aktualną sytuację, odnotowuje zmiany zaistniałe w jej sytuacji od momentu złożenia wniosku oraz ustala wstępne warunki pobytu, a także informację o zakresie świadczonych usług.

O przyjęciu do domu osoby skierowanej Dyrektor DPS w Goślicach zawiadamia niezwłocznie Starostę Płockiego, w którego imieniu działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny (szerzej na ten temat w zakładce odpłatność)

Adres

Dom Pomocy Społecznej w Goślicach

Goślice 66
09-230 Bielsk

Dane
kontaktowe

tel.: 24 262 84 93
e-mail: poczta@dpsgoslice.pl

Dom Pomocy Społecznej w Goślicach