RODO - Dom Pomocy Społecznej w Goślicach

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Goślicach, Goślice 66, 09-230 Bielsk.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a) listownie: Goślice 66, 09-230 Bielsk,

b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://epuap.gov.pl,

c) telefonicznie: (24) 262-84-93.

 

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) prawo do wniesienia skargi do prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Dane kontaktowe:

IOD: Aleksandra Umińska

Zastępca IOD: Elżbieta Kaczmarczyk

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 24 267 67 78

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Dom Pomocy Społecznej w Goślicach - Monitoring Wizyjny.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informuję że:

1.     Administratorem systemu monitoringu jest Dom Pomocy Społecznej w Goślicach reprezentowany przez  Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Goślicach , Goślice 66, 09-230 Bielsk.

2.     Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować poprzez email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.     Pani/Pana dane rejestrowane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO,  art. 222 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), art. 4b ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm).

4.     W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5.     Obszar monitorowany obejmujebudynki Domu Pomocy Społecznej (wejście/wyjście) oraz obszar wokół budynków.

6.     Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku.

7.     Zapisy z monitoringu  przechowywane są w okresie 24 dni, po czym następuje ich automatyczne usuwanie poprzez nadpisanie.

8.     Prawa osób objętych monitoringiem  obejmują m.in.:
a)    prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, nazwie podmiotu odpowiedzialnego za instalację, jego adresie i danych do kontaktu;
b)   prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;
c)    prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;
d)   prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych;
e)    prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas;
f)    prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa),gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9.     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

10.   Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Adres

Dom Pomocy Społecznej w Goślicach

Goślice 66
09-230 Bielsk

Dane
kontaktowe

tel.: 24 262 84 93
e-mail: poczta@dpsgoslice.pl

Dom Pomocy Społecznej w Goślicach